Your search results

Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ

Schneider & Partners Co., s. r. o., so sídlom Veľká okružná 17 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 54572100, DIČ: 2121721822, (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

2. Dotknutá osoba


Dotknutou osobou je Klient alebo Návštevník stránky, pretože jeho osobné údaje spoločnosť Schneider & Partners Co., s. r. o., so sídlom Veľká okružná 17 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 54572100, DIČ: 2121721822, spracúva.

3. Osobné údaje

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah osobných údajov, ktoré spoločnosť Schneider & Partners Co., s. r. o., so sídlom Veľká okružná 17 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 54572100, DIČ: 2121721822,   spracúva, závisí od účelu, pre ktorý sú tieto osobné údaje spracúvané. Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov, ktoré sú obzvlášť citlivé (údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod (nie je možné teda spracovávať národnosť, údaje odhaľujúce politické názory, údaje odhaľujúce náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch / len za účelom plnenia zákonných povinností podľa Zákonníka práce, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia a údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie).

4. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Klient poskytuje svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi predovšetkým Kontaktné údaje (Meno, Obchodné meno, sídlo, adresa,  IČO, DIČ, DIČ DPH, e-mail, telefónny kontakt). Klient poskytuje osobné údaje Prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Prevádzkovateľ nemôže riadne plniť predzmluvné vzťahy a/alebo zmluvu s klientom a preto ju nebude možné s klientom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je komunikácia s klientom, vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy a identifikácia klienta, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách. 

Ak Klient a/alebo návštevník webovej stránky vyplní príslušný formulár na webstránke Prevádzkovateľa, zároveň tým udelí súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

5. Zdroje osobných údajov

Klient a/alebo návštevník webovej stránky prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom internetového portálu. Klient a/alebo návštevník webovej stránky môže zaškrtnutím príslušného políčka vyjadriť svoj súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, aby Prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Prevádzkovateľa.

6. Doba uchovávania údajov

Klient a/alebo návštevník webovej stránky udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas:

– po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu

– po dobu nevyhnutne nutnú pre plnenie služieb

– na dobu neurčitú alebo do odvolania písomnou formou

7. Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Klient a/alebo návštevník webovej stránky odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Klienta a/alebo návštevníka webovej stránky Prevádzkovateľovi.

8. Príjemcovia osobných údajov

Schneider & Partners Co., s. r. o., so sídlom Veľká okružná 17 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 54572100, DIČ: 2121721822, spracúva osobné údaje predovšetkým pre vlastné účely. Okrem toho môže poskytnúť osobné údaje svojim obchodným partnerom, najmä za účelom plnenia zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Klientom.

9. Spôsob spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje elektronicky a v listinnej podobe (napr. zmluvy, účtovné a daňové doklady, listinná korešpondencia) v systematicky usporiadaných evidenciách.

10. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel spracovania osobných údajov.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby a osoby zúčastňujúce sa obchodnej spolupráce, ktoré týmto plnia samotnú podstatu služby.

11. Záverečné ustanovenia

Klient svojou registráciou potvrdzuje, že vyššie uvedené súhlasy poskytol Prevádzkovateľovi dobrovoľne a je oprávnený ich kedykoľvek odvolať písomnou formou. Ako Klient svojou registráciou prehlasuje, že bol informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní.


Tieto pravidlá naberajú platnosť dňom 1.7.2022.

Compare Listings